+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Elementlerin atom numarası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Elementlerin atom numarası
  elementlerin atom numarası 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Atom Numarası ve Periyotlar yasası

  19.yüzyılın başlarında kimyacılar elementler arasında bulunan fiziksel ve kimyasal benzerliklerle ilgilendiler.1817 ve 1829 da Johann W. Döbereiner �triad� lar adını verdiği element serileri (Ca,Sr,Ba;Li,Na,K;Cl,Br,I;S,Se,Te) hakkındaki incelemelerini yayınladı burada her seriyi oluşturan elementler birbirine benzeyen özeliklere sahip olup serideki ikinci elementin atom ağırlığı yaklaşık diğer iki elementin atom ağırlıklarının ortalamasına eşittir.


  Bunu izleyen yıllarda birçok kimyacı elementleri benzeyen özellikleri açısından sınıflandırmayı denedi.1863-66 yıllarında John A. R. Newlands �oktavlar yasası� nı önerip geliştirdi.Newlands a göre elementler atom ağırlıklarının artış sırasına göre dizildiklerinde sekizinci element birinciye , dokuzuncu element ikinciye benziyor ve bu durum böylece devam ediyordu.Newlands bu ilişkiyi müzik notalarındaki oktavlara benzetti.Fakat gerçek ilişki Newlands�ın varsaydığı kadar basit değildi.Newlands ın çalışmaları dayanaksız bulunmuş ve diğer kimyacılar tarafından ciddiye alınmamıştır.  Elementlerin modern periyodik sınıflandırılması Julius Lothar Meyer ve özellikle Dimitri Mendeleev �in çalışmalarına dayanır.Mendeleev periyodik bir yasa önerdi ; bu yasaya göre elementler atom ağırlığı artışına göre incelendiğinde , özelliklerindeki benzerlikler periyodik olarak tekrarlanır.Mendeleev in çizelgesinde benzer elementler grup adı verilen dikey sütunlarda toplanır.  Ayrıca Mendeleev in çizelgesinde henüz bulunmamış elementler için boş yerler bıraktı ve çizelgede olmayan elementlerden üç tanesinin özelliklerini önceden belirtti.Hemen sonra Mendeleev in öngördüğü özelliklerin çoğuna sahip oldukları belirlenen Skandiyum,galyum ve germanyum elementlerinin bulunması periyodik sistemin doğru olduğunu gösterdi.Asal gazların varlığı Mendeleev tarafından öngörülmediği halde bu elementler 1892-98 yılları arasında bulunduktan sonra periyodik çizelgedeki yerlerine oldukça iyi bir şekilde uydular.  Periyodik çizelgedeki plana göre K,Ni ve I elementlerinin atom ağırlığının artışına göre belirlenmiş dizilişinin dışında yer almamaları gerekliydi.Örneği iyot atom ağırlığına göre 52 numaralı element olmalıydı.Fakat kimyasal açıdan benzediği F,Cl ve Br elementleri ile aynı gurupta olabilmesi için iyot keyfi olarak 53 numaralı element oldu.Periyodik sınıflandırmanın daha ayrıntılı olarak incelenmesi ile bir çok araştırıcı periyodik özelliğin,atom ağırlığından çok , başka bir temel bağlı olduğuna inandı.Bu temel özelliğinde o zamanlar periyodik sistemden çıkarılan ve sadece bir seri numarası olan atom numarası ile ilişkisi olduğunu öğrendi.  1913-14 yıllarında Henry G. J. Moseley in çalışmaları bu problemleri çözdü.Yüksek enerjili katot ışınları bir hedefe odaklandığında X-ışınları oluşur.Bu X-ışınları çeşitli dalga boylarındaki bileşenlere ayrılabilir ve bu şekilde elde edilen çizgi spektrumları da fotografik olarak kaydedilebilir.Hedef olarak değişik elementler kullanıldığında değişik X-ışınları spektrumları elde edilir ve her spektrum sadece birkaç karakteristik spektral çizgi içeren X-ışınları spektrumu vardır.

  Moseley atom numaraları 13 ile 79 arasında olan 38 elementin X-ışınları spektrumunu inceledi.Her elemen için o elemente karşılık gelen karakteristik spektrum çizgisini kullanan Moseley , elementin atom numarası ile çizgi frekansının kare kökü arasında doğrusal bir ilişki olduğunu buldu.Başka bir değişle elementler atom numarası artışına göre dizildiğinde spektrum çizgisi frekansının karekökü bir elementten diğerine gittikçe sabit bir miktarda artar.

  Bundan dolayı Moseley X-ışınları spektrumuna dayanarak elementlerin doğru atom numaralarını tahmin edebildi.Böylece atom ağırlıkları komşu atomlarınkine uygun düşmeyen K,Ni ve I un sınıflandırılması problemi de çözümlenmiş oldu.Diğer taraftan Moseley Ce den Lu e kadar olan seride 14 element bulunması ve bu elementlerin ve bu elementlerin periyodik çizelgede Lantan�dan sonra gelmeleri gerektiğini bildirdi.Moseley�in diagramları ayrıca 79 numaralı elementten önce henüz o zamana kadar bulunmamış 4 elementin var olması gerektiğini de gösterdi.Nihayet Moseley�in çalışmalarına dayanarak periyodik yasa �Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri atom numarasının periyodik fonksiyonudur� şeklinde tekrar tanımlandı.  Moseley in atom numaraları ile Rutherford un tanecikleri saçılma deneyinden hesapladığı çekirdek yükleri oldukça iyi bir uyum içindeydi.buna dayanarak Moseley atom numarasının atom çekirdeğinde bulunan artı birimlerin sayısı olduğunu önerdi.

  Moseley ayrıca, atomda bir elementten diğerine gidildikçe artan temel bir nicelik bulunduğunu ifade ederek bu niceliğin ancak merkezdeki artı yüklü çekirdeğin yüklü olabileceğini belirtti.  X-ışınları , görünür ışıktan çok daha kısa dalga boylarına ve dolayısıyla daha yüksek frekans ve enerjilere sahip elektro magnetik ışınlardır.Bir elementin x-ışınları spektrumunun olmasına hedef element atomlarında meydana gelen elektron geçişlerinin sebep olduğuna inanılmaktadır.X-ışınlar tüpüne katot ışınları , hedefteki atomların iç kabuklarından elektronlar koparırlar.Dış kabuktaki elektronlar iç kabuklarda oluşan bu boşlukları doldurdukları zaman x-ışınları yayınlanır.Bir atomda elektronun , yüksek bir enerji düzeyinden K düzeyine geçmesi sonucu oldukça bir büyük bir miktarda enerji açığa çıktığından , elde edilen radyasyonun frekansı yüksektir.Buna karşı gelen dalga boyu da x-ışınlarına özgü olup kısadır.  Bir elektron geçişi sırasında açığa çıkan radyasyonun frekansı ayrıca atom çekirdeğindeki yüke bağlıdır.Açığa çıkan bu enerjinin miktarı çekirdek yükünün karesi ile doğru orantılıdır.Çekirdeğin yükü arttıkça açığa çıkan enerji artar ve yayınlanan radyasyonun dalga boyu kısalır.Moseley in gözlemleri de bu ilişkiyi yansıtmaktadır.
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  elementlerin atom numarası  1 Hidrojen H
  2 Helyum He
  3 Lityum Li
  4 Berilyum
  5 Bor B
  6 Karbon
  7 Azot N
  8 Oksijen
  9 Flor F
  10 Neon Ne
  11 Sodyum (Natrium) Na
  12 Magnezyum Mg
  13 Alüminyum Al
  14 Silis Si
  15 Fosfor P
  16 Kükürt S
  17 Klor Cl
  19 Potasyum (Kalium) K
  18 Argon Ar
  20 Kalsiyum Ca
  21 Skandiyum Sc
  22 Titanyum Ti
  23 Vanadyum V
  24 Krom Cr
  25 Manganez Mn
  26 Demir (Ferrum) Fe
  28 Nikel Ni
  27 Kobalt Co
  29 Bakır (Cuprum) Cu
  30 Çinko Zn 65.
  31 Galyum Ga
  32 Germanyum Ge
  33 Arsenik As
  34 Selenyum Se
  35 Brom Br
  36 Kripton Kr
  37 Rubidyum Rb
  38 Stronsiyum Sr
  39 İtriyum Y
  40 Zirkonyum Zr
  41 Niyobyum Nb
  42 Molibden Mo
  43 Teknesyum Tc
  44 Rutenyum Ru
  45 Rodyum Rh
  46 Palladyum Pd
  47 Gümüş (Argentum) Ag
  48 Kadmiyum Cd
  49 İndiyum In
  50 Kalay Sn
  51 Antimon (Stibium) Sb
  52 Tellür Te
  53 İyot I
  54 Xenon Xe
  55 Sezyum (Cesium) Cs
  56 Baryum Ba
  57 Lantan La
  58 Seryum Ce
  59 Praseodim Pr
  60 Neodim Nd

  61 Prometyum Pm
  62 Samaryum Sm
  63 Evropyum Eu
  64 Gadolinyum Gd
  65 Terbiyum Tb
  66 Disprosiyum Dy
  67 Holmiyum Ho
  68 Erbiyum Er
  69 Tulyum Tm
  70 İterbiyum Yb
  71 Lutesyum
  72 Hafniyum Hf
  73 Tantal Ta
  74 Tungsten (Wolfram) W
  75 Renyum Re
  76 Osmiyum Os
  77 İridyum Ir
  78 Platin Pt
  79 Altın (Aurum) Au
  80 Civa (Hydrargyrum) Hg
  81 Talyum Tl
  82 Kurşun (Plumbum) Pb
  83 Bizmut Bi
  84 Polonyum Po
  85 Astatin At
  86 Radon Rn
  87 Fransiyum Fr
  88 Radyum Ra
  89 Aktinyum Ac
  90 Toryum Th
  91 Protaktinyum Pa
  92 Uranyum U
  93 Neptünyum Np
  94 Plütonyum Pu
  95 Amerikyum Am
  96 Küriyum Cm
  97 Berkelyum Bk
  98 Kaliforniyum Cf
  99 Einsteinyum Es
  100 Fermiyum Fm
  101 Mendelevyum Md
  102 Nobelyum No
  103 Lawrensiyum Lr
  104 Rutherfordiyum Rf
  105 Dubniyum Db
  106 Seaborgiyum Sg
  107 Bohriyum Bh
  108 Hassiyum Hs
  109 Meitneriyum Mt
  110 Darmstadtiyum Ds
  111 Röntgenyum Rg
  112 Ununbiyum Uub
  113 Ununtriyum Uut
  114 Ununkuadyum Uuq
  115 Ununpentiyum Uup
  116 Ununheksiyum Uuh
  118 Ununoktiyum Uuo
+ Yorum Gönder


elementler ve atom numaraları